Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, tracking-, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


Telemetri

Novatron har erfaring med innlesing av signaler fra mange typer sensorer, lokal prosessering av data og videresending av resultatene til en mottager som kan befinne seg langt unna. Avhengig av behovet benytte kabelforbindelse, en- eller toveis radiolink eller mobilnettbasert kommunikasjon.

Ofte kan det også være behov som krever at data må sendes via flere forskjellige kommunikasjonsløninger før det når frem til mottaker og kan presenteres for brukeren. Et scenario kan her være avlesning av vannstand i en dam som er lokalisert på et sted med manglende mobildekning. Løsningen kan da være å kjøre direkte radiolink til en mottaker som plasseres på et høyereliggende sted hvor det er mobildekning og hvor data kan overføres videre i GPRS(GSM)-nettet. I et slik system vil meldingene gå både på radiolink, over mobilnettet og via internett.

Dette er en kombinasjon som Novatron har erfaring i å løse, enten basert på eksisterende hyllevare eller ved hjelp av skreddersydde moduler basert på ferdige hardware/software "byggklosser" som relativt enkelt kan tilpasses og bygges sammen for å løse oppgaven.

Sensorer

Sensorer kan grovt deles i 3 hovedgrupper, passive sensorer, aktive sensorer og sensorer med egen signalbehandling.

De enkleste sensorene er passive sensorer med kun et følerelement slik som PT-100, NTC-motstander, strekklapper og potensiometerbaserte sensorer (vinkel og posisjon).

Neste trinn er aktive sensorer, dvs. sensorer med innebygd elektronikk, primært analog elektronikk som tilpasser og forsterker signalet. En PT-100 med 4-20mA utgang er et typisk eksempel her, induktive posisjonssensorer er et annet.

Til slutt kommer sensorer med egen signalbehandling hvor målingene kalibreres og behandles før de sendes ut. I motsetning til de 2 første typene som har analog (spenning eller strøm) utgang har de siste som regel et serielt grensesnitt hvor data overføres digitalt. Fordelen er at det kreves mindre etterbehandling og at man har en inngang so ikke er følsom for støy. Typiske eksempel er GPS-mottakere, digitale trykkmålere og kameraløsninger.

Novatron har erfaring fra integrering av en rekke sensorer fra de enkleste passive sensorer for temperaturmålinger, via strekklapp-følere og opp til krestkortmonterte hybridmoduler for GPS-posisjonering, luftrykksmåling, magnetfeltmåling o.l. Vi kan tilby integrering av de fleste sensortyper mot våre kommunikasjonsløsninger.

Man kan også tenke seg et fjerde alternativ med et menneskelig brukergrensesnitt slik som betjeningspaneler med knapper eller display av forskjellig kompleksitet. Dette er ikke fjerninnlesing av måleverdier slik som på de andre alternativene, men likevel et grensesnitt som kan være aktuelt i mange sammenhenger.

Kommunikasjonsløsninger

På radiosiden benytter vi primært utstyr som går på de lisensfrie ISM-båndene, men der hvor f.eks. avstand eller andre begrensinger krever høyere sendereffekt så kan vi også tilby løsninger basert på lisensierte frekvenser. Fjerntsyringssystemet brukt i minerydderen Minecat er et eksempel hvor kommunikasjon på lisensierte frevenser ble brukt, selv om tilsvarende styresystem med kortere rekkevidde og mindre strenge krav til tap av meldinger også vil kunne løses med ISM-band løsninger.

Vi har i dag skreddersydde løsninger for GPRS-kommunikasjon som lett kan tilpasses til andre kundens behov. Løsningen vi kan tilby inkluderer også nødvendig supportfunskjoner som batterilading/overvåking, samt mulighet for 2 SIM kort slik at systemet kan veksle mellom 2 nettoperatører (Telenor eller NetCom) avhengig av hvem som har best dekning på stedet.

Novatron tilbyr også løsninger med direkte kablede punkt til punkt forbindelser eller med forbindelse via Internett. På direkte punkt til punkt benyttes primært RS485, men andre format kan leveres etter ønske. Mot internett kjører vi med kablet ethernet, men trådløs nettaksess kan også leveres.

Der hvor det ikke passer med noen av de viste løsningene kan vi selvfølgelig også bistå med andre løsninger, det være seg sattelittkommunikasjon eller industrielle feltbus-standarder som Profibus, CAN-bus eller tilsvarende.

Referanseprosjekt

Flere relevante referanseprosjekt er omtalt på hjemmesiden.

    Minecat
Fjernstyring for mineryddingsmaskin har flere turtallssensorer, nivåbrytere, spenningsmålere, tankmålere og 4-20mA temperatur- og oljetrykksensorer som rapporteres trådløst tilbake til operatør.

    AUTOflyer
Telemetriløsning for modellfly har GPS-mottaker, 3-akse akselerometer, 3-akse gyro, spenning- og strømforbruksmåling samt påbygningsmulighet for luftrykksmåling (høyde- og fartsmåling) samt 2-akse magnetfeltsmåling (kompass).

    NovOtime
Telemetriløsning for tidtaking innen orientering. Brukes for formidling av data fra 3.parts RFID utstyr hvor "stempling" på orienteringsposter (meldeposter) ute i skogen detekteres og overføres inn 3.parts resultatprogramvare på arena. Normalt tar hele overføringen under 0.5 sek. Systemet basere seg på avlytting av eksisterende RFID kommunikasjon, dekoding av RFID melding og videresending via sentral server til arena. Systemet har sikkerhet mot tap av data i alle ledd, bl.a. ved at alle data lagres automatisk på sentral server som backup.

    Motorovervåking
Interfacekort for innlesing av motordata, konvertering og videresending av data på en dublert kommunikasjonsbus for bruk på skip.

    Subsea trykkmåling
Utstyr for avlesning av trykkdifferanse i en havbunnsinstallasjon vha. en følsom strekklapp-basert trykkmåler og videresending av filtrerte måleverdier via Profibus.

HKK/11.02.2019